Акредитована лабораторија ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар- сигуран партнер за сигурну будућност

ats 2023

Акредитационо тело Србије поново је доделило сертификат о акредитацији, чиме се наставља у континуитету 16 година одржавања акредитације лабораторије ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар. Овим сертификатом о акредитацији потврђује се да тело за оцењивање усаглашености Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар задовољава тачке стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017 те да је компетентно за обављање послова испитивања. Сертификат је додељен у четвртак, 21. децембра 2023. године у амфитеатру Народне банке Србије. Директор АТС-а, мр Драган Пушара, поздравио је све присутне и дао кратак осврт на активности које су обележиле ову годину. Представници лабораторије ЗЈЗ Тимок“ Зајечар препознати су и похваљени за свој труд и рад, што је резултирало потврдом о компетентности послова којима се баве.

ats 2023

Зашто је важно акредитовати услуге данас, као једини валидан начин пословања? Акредитација је начин за успостављање поверења на тржишту производа и услуга ЗЈЗ „Тимок“  Зајечар са својим корисницима. Заправо, акредитација представља независну и непристрасну оцену наше компетентности као тела која обављају послове испитивања. То је поступак којим национално тело за акредитацију утврђује да ли тело за оцењивање усаглашености ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар испуњава захтеве за обављање одређених послова оцењивања усаглашености, који су утврђени у одговарајућим српским, односно међународним и европским хармонизованим стандардима. Акредитационо тело Србије (АТС), као важна институција система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, додељивањем компетентности телу за оцењивање усаглашености доприноси обезбеђењу квалитета и безбедности производа и услуга у нашој земљи и иностранству.

ats 2023

Бенефити акредитоване лабораторије као сигурног партнера за будућност:

  •  акредитација гарантује подизање нивоа организацијске и техничке оспособљености лабораторија за испитивање  и медицинских лабораторија;
  • са аспекта државе, акредитација је међународно признато средство за осигурање поверења у рад институција, које је држава овластила за послове оцењивања усаглашености (испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације), у циљу заштите јавних интереса и повећања поузданости у доношењу одговарајућих одлука. Акредитација је мера за успостављање поверења на тржишту производа и услуга и елемент инфраструктуре квалитета једне земље, која повезана са европском и међународном заједницом, осигурава препознатљивост, прихваћеност и признање оцене усаглашености захтева за производе изван граница земље;
  • са аспекта привреде, акредитација обезбеђује поуздана испитивања и мерења, повећава поузданост доношења одлука на основу тих испитивања и мерења, смањује трошкове, недостатке на производима и помаже при одлучивању и процењивању ризика. Производи, сертификовани од стране акредитованих сертификационих тела, повећавају поверење потрошача, корисника производа, као и конкурентност на тржишту. Системи менаџмента, сертификовани од стране акредитованих сертификационих тела, повећавају поверење у пословање и конкурентност организације и олакшавају приступ новим тржиштимa;
  • са аспекта потрошача и корисника, акредитација пружа поверење у безбедност производа и услуга, ако су исти испитани, потврђени или под надзором компетентних организација које задовољавају међународно прихваћене критеријуме. Корисници данас траже безбедне и квалитетне производе па се произвођачи и добављачи труде да испуне специфичне захтеве. То често значи да се производи шаљу у акредитовану лабораторију, контролно или сертификационо тело ради потврђивања и провере карактеристика производа у односу на стандард или одговарајућу спецификацију.

Акредитација лабораторије Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар још једном је потврдила њену сталну бригу на унапређењу јавног здравља кроз спречавање и сузбијање водећих ризика по здравље, унапређења животне и радне околине, јачање партнерства за здравље на локалном нивоу уз све веће задовољство корисника пружањем јавно здравствених услуга, јачање здравствених система „усмерених на људе“ уз праћење међународних и европских трендова и стандарда.

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар

– МИ БРИНЕМО О ВАШЕМ ЗДРАВЉУ –

ats 2023

Јавно здравље у области физичког, менталног и социјалног здравља

у здравом телу  здрав дух – шта је јавно здравље”

Јавно здравље  је наука и уметност превенције болести, продужавања живота и унапређења здравља кроз организоване напоре заједнице за санацију животне средине, контроле инфекција у заједници, едукације појединца о принципима личне хигијене, организовања здравствених служби за рану дијагнозу и превентиву болести, a ради развоја друштвених механизама који ће омогућити сваком појединцу у заједници стандард живота адекватан за одржавање здравља.

 Да ли постоји већи изазов од овог?

 Шта све треба да се зна о овој природној појави која је подложна великом варирању?

За сада ево само кратког прегледа сложеног мултидимезиналног аспеката здравља.

Табела бр. 1 Основне одреднице здравља

tabela230330

Већина истраживања  последњих 20 година  су показала  да је  утицај на здравље непромењен. На то да ли ћемо бити здрави или не, у мањој мери утиче систем здравствене заштите (10%); следе наслеђе (18%) и животна средина (19%). Највећи утицај на наше здравље имају фактори који се односе на понашање према здрављу, односно стил живота (53%).

 Ипак, треба нагласити да је могућност за прихватање и примену здравих стилова живота у великој мери одређена положајем појединца на социјалној лествици, његовим образовањем и припадношћу одређеној социјалној групи.

Разматрајући међузависност свих одредница здравља, можемо боље разумети зашто средине у којима смо рођени, где одрастамо, учимо, радимо и где проводимо слободно време утичу на наше здравствено понашање, на наш начин живота, на изборе које правимо и, самим тим, на наше опште здравље, дужину и квалитет такозваних. здравих година живота. Одреднице здравља су свуда присутне, имају велики утицај на здравље и делују сложено.

Закон о Јавном здрављу Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016) обухвата шест  великих димензија здравља од којих ћемо само овде споменути прву димезију, а у наредним чланцима и остале.

Јавно здравље у области физичког, менталног и социјалног здравља обухвата: праћење и анализу здравља и здравствене заштите становништва у свим животним добима, а посебно здравља осетљивих друштвених група и утврђивање приоритета за промоцију здравља и превенцију болести. Ова активност подразумева анализу узрока оболевања и умирања становништва, радне неспособности и инвалидитета, на основу биостатичких показатеља. Такође се спроводе истраживања и анализе о факторима који утичу на здравље становништва и осетљивих друштвених група (жене, деца, млади, старији, особе са инвалидитетом, сиромашни, старачка сеоска домаћинства итд.). Прате се и анализирају рад, организација, ресурси и коришћење здравствене заштите у здравственим установама на сва три нивоа: примарном (домови здравља, апотеке, заводи), секундарном (болнице) и терцијарном (клиничко-болнички центри), као и процена доступности и приступачности здравствене заштите на свим нивоима. Ради се процена ризика здравља, који могу бити: ризици из животне средине и радне околине, неправилна исхрана, физичка неактивност, ризично сексуално понашање, небезбедно понашање у саобраћају, употреба дувана, алкохола и психоактивних супстанци, коцкање, игре на срећу, стрес, насиље, злостављање, друштвена искљученост. Наведене анализе и истраживања раде надлежни заводи/институти за јавно здравље. Када се добију процене ризика, спроводи се анализа и предлажу програми превенције болести и унапређења здравља, на националном и локалном нивоу, који се прате и оцењује се њихова успешност, делотворност и економска исплативост. У циљу заштите здравља становништва од заразних болести ради се санитарно-хигијенски надзор. За потребе аналитике, врло је значајно развијање здравствено-информационог система који омогућава прикупљање, анализу, тумачење и праћење података. Све ове активности су у надлежности завода/института за јавно здравље, који су основани по територијалном принципу. За сваки град/општину постоје подаци о свим наведеним анализама и факторима ризика, као и предлог адекватних програма који би превенирали болести и унапредили здравље становника наведеног града/општине. Зато су заводи/институти вредан носилац активности сваког савета за здравље. Добра сарадња надлежног завода/института и савета за здравље јесте основ успешне локалне јавноздравствене политике.

И рецимо још и то да су друштвено-економске одреднице здравља  бројне, на пример: образовање, запосленост, доходак, становање, услови рада, социјална сигурност, друштвена укљученост, као и доступна и квалитетна храна, исправна и контролисана вода, ваздух, безбедније одлагање отпада, здрава животна средина, вакцинација и успешнија контрола заразних болести, доступна и квалитетна здравствена заштита, степен знања по питању здравог и нездравог понашања и многе друге. Од набројаних одредница у значајној мери зависи и квалитет живота и здравље појединца и заједнице.

Извор: ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Значај воде

Voda

„Буди промена коју желиш видети у свету“ овогодишња је тема за Светски дан вода. Обележава се сваке године 22. Марта  како би се скренула пажња људи широм свиета на важност очувања воде. Симбол обележавања ове године је  колибри. Посебан акценат се ставља на кризу доступности пијаће воде и санитарно-хигијенских услова за популацију широм планете.„Није важно колико је промена мала или велика, свака је добродошла“, каже се у промоцији овогодишњег слогана.

Процењује се да око две милијарде људи  односно сваки четврти становник планете, нема приступ безбедној води за пиће. Скоро половина светске популације, око 3,6 милијарди људи, нема исправне санитарне услове, док 44 процента отпадних вода из домаћинстава није безбедно пречишћено.

Како је у води могућ живот, развој, размножавање и опстанак разних биолошких чинилаца, онда је могућ и развој разних болести које преносе бактерије, вируси и паразити.

Због болести које су повезане са неисправном водом, санитарним условима и хигијеном, годишње умире 1,4 милиона људи, док код 74 милиона људи то узрокује скрац́ење животног века.

Поред микроорганизама који оптерећују воду и чине је неисправном за пиће и припрему хране, она може бити неисправна због присуства неких хемијских супстанци ( повећани нитрати и нитрити који доводе до развоја метхемоглобинемије, повећан магнезијум који доводи до дијареје и поремећаја ГИТ-а , затим присуство трихалометана (настају када се додаје хлор у воду која је оптерећена органском материјом) који су канцерогени, могуће је и присуство разних тешких метала који се природно налазе у земљи (Арсен, Kaдмијум, Жива…)

Из свих ових разлога, вода се стално контролише и прати исправност вода у микробиолошкој и хемиској лабораторији Завода за јавно здравље „Тимок“ у Зајечару,

Поводом Светског дана вода, ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар обележио је едукацијом младих са 2 здравствена предавања у медицинској школи у Зајечару,  учешће је имало 120 ученика и наставника ове школе. Предавачи Завода указали су на велики значај очувања воде и водних ресурса кроз предавање  и интерактивну радионицу под називом „Ослушнимо причу природе“ 20. марта 2023.

Свака кап воде је на бескрајном путовању кроз небо, тло и потоке … кроз наше животе … и назад у природу. На многим местима, наша околина је оштећена, остављајући нас са загађеном водом или без воде.

Природа је зелена лабораторија. Систем који нас снабдева водом. Вода нам омогућава да  живимо, растемо,  успевамо и трајемо.