Родно засновано насиље

Rodno zasnovano nasilje

Родно засновано насиље обухвата широк спектар различитих форми понашања, базирано на основи родног обележја, усмерено према женама и девојчицама у различитим периодима њихових живота. Родно засновано насиље произилази из неравнотеже моћи између жена и мушкараца што доводи до дискриминације жена, како унутар породице тако и у оквиру друштва.

Родно засновано насиље условљено је друштвеним контекстом на више начина. Пре свега оно је детерминисано структурним и културним чиниоцима који обликују родне односе у породици, заједници и друштву. Карактер родних односа, степен и природа родних неједнакости, представљају контекст у коме се успостављају интимни породични и партнерски односи, утемељени на одговарајућим односима моћи и родним улогама. Насиље над женама у значајној мери  нарушава и онемогућава жене да уживају своја људска права, посебно права на: живот, безбедност, слободу, здравље, достојанство и физички и психички интегритет.

Врсте родно заснованог насиља

Поред физичког и сексуалног насиља који проузрокују повреде, па их је тако, реалтивно лако препознати, искуство жена које су изложене родном насиљу, говоре да психолошко и економско, такође имају веома велике, негативне, последице по здравље жена. Поред тога у облике родног насиља такође спада и читав низ штетних обичаја и пракси као што су рано ступање у брак, присилни брак или селекција пола још пре рођења.

Родно засновано насиље готово никада се не јавља, изоловано, у једном облику већ је карактерисано истоврменом појавом/преклапањем више облика насиља, истовремено.  Испитивање  повезаности више врста насиља показало је да највећа повезаност постоји између претњи физичким насиљем и самог чина насиља, затим психичког насиља и претњи физичким насиљем, као и физичког насиља.

Зашто жена остаје у насилним односима?

Rodno zasnovano nasilje

Чињеница је да многе жене остају у насилним везама. Породица, пријатељи, суседи па чак и стручњаци, често, не разумеју зашто жене трпе насиље. Истраживања и искуство су показали да жене као најчешће разлоге прихватања живота у насилном односу наводе оне који се уклапају у опште друштвено прихваћене предрасуде о насиљу.

Најчешћи разлози:

  1. страх од насилника,
  2. деца,
  3. осећање стида и кривице,
  4. недостатак самопоуздања,
  5. изолованост и исцрпљеност,
  6. економска зависност,
  7. недовољна информисаност о процедурама и правима,
  8. искуство насиља у примарној породици.

Здравствени сектор је често прва и једина инстанца којој се жене изложене родно заснованом насиљу обраћају, због чега су здравствени радници/це, у оквиру своје професионалне делатности, у обавези да допринесу превенцији, раном откривању, документовању и пријављивању насиља над женама.

Родно засновано насиље не угрожава само жене већ представља претњу друштву као целини, тако да захтева одговарајући одговор, целовиту, континуирану и благовремену интервенцију релевантних актера на свим нивоима (институција, заједница, држава).

Родна равноправност није „женско“ већ друштвено питање!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *