ЈАВНИ ОГЛАС За пријем у радни однос на одређено време

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Закључка 51 број: 112-10998/2022 од 27. децембра 2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода број 3-308/23 од  08.02.2023. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС За пријем у радни однос на одређено време до 30.04.2023. године расписивањем јавног огласа о пријему 7(седам) извршиоца и то:

  1. Са 2(два) извршиоца за обављање послова радног места: Виши санитарни техничар/ /санитарно-еколошки ижењер, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за контролу и превенцију болести и Центру за хигијену и хуману екологију.
  2. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Санитарни/санитарно-еколошки техничар, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за хигијену и хуману екологију.
  3. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Лабораторијски техничар у дијагностици, за рад у својству приправника, са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за микробиологију и оспособљавања за самосталан рад у својој струци у циљу стицања потребних знања и услова за полагање стручног испита.
  4. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Перач лабораторијског посуђа, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за микробиологију.
  5. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Здравствени сарадник на промоцији здравља, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите и информатику са биостатистиком у здравству.
  6. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Референт за правне, кадровске и административне послове, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и њима сличне послове.

 

Опис послова оглашених радних места утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар бр. 3-380/18 од 15.03.2018. године.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

– за позицију 1) – стечени одговарајући ниво стручне спреме (минимум 6.1 ниво), положен стручни испит, лиценца, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

– за позицију 2) – стечени одговарајући ниво стручне спреме (ниво 4), положен стручни испит, лиценца, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

– за позицију 3) – стечени одговарајући ниво стручне спреме (ниво 4), знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

– за позицију 4) – стечени одговарајући ниво стручне спреме (минимум ниво 3), спроведена обука за рад на одржавању лабораторијског посуђа и најмање 6 месеци рада на пословима перача лабораторијског посуђа.

– за позицију 5) – стечени одговарајући ниво стручне спреме у звању дипломирани психолог (минимум 7.1 ниво), стручни испит у складу са законом, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање једна година рада на пословима у наведеном звању.

– за позицију 6) – стечени одговарајући ниво стручне спреме правног или економског смера (ниво 4), знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати преко Одељења за правне и опште послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе о стеченом нивоу стручне спреме, фотокопију уверења о положеном стручном испиту и издатој лиценци (за позиције за које се тражи), изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком: „за оглас и позицију – радно место из огласа за које се конкурише“, или лично доставити Одељењу за правне и опште послове на адреси Завода.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који испуњавају услове конкурса и уђу у ужи избор биће позвани на разговор и проверу стеченог знања пред комисијом.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за правне и опште послове.

Оглас објавити на Wеб сајту Завода.