ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за обављање послова радног места Санитарни/санитарно-еколошки техничар и/или Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 106/2018), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, члана 27к. става 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 9/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/-2021 – др. закон и 138/2022), Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода бр. 3-446/23 од 23.02.2023. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 Са 2(два) извршиоца за обављање послова радног места Санитарни/санитарно-еколошки техничар и/или Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер, са пуним радним временом, на одређено време,  ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад.

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар и гласи:

Врши неопходне припреме за послове из домена рада свог Центра који се обављају у Заводу и на терену; У Заводу и на терену узима узорке заразног и другог материјала за лабораторијске анализе и одговоран је за тачност и благовременост достављања резултата анализа корисницима; Учествује и непосредно спроводи мере превенције и мере сузбијања заразних болести по епидемиолошким индикацијама; Учествује у извођењу имунизације по клиничко-епидемиолошким индикацијама у Заводу и на терену; Учествује у изради Плана и Извештаја о извршеној имунизацији  у здравственим установама, као и дистрибуцији вакцинана здравственим устаниовама на територији оба Округа; Учествује у активностима код појаве заразних болести у епидемијској форми; По захтеву корисника услуга, али и по епидемиолошким индикацијама спроводи послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације; Врши дезинфекцију резервоара и система за водоснабдевање водом за пиће; Учествује у активностима контроле ефикасности стерилизације у  установама које обављају здравствену делатност; Учествује у активностима везаним за прикупљање, обраду и евидентирање пријава и одјава ХНО; Учествује у активностима Саветовалишта за добровољно и поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ и друге полно преносиве болести; Води оперативну евиденцију и другу документацију везану за рад у за то прописане протоколе и/или рачунар ради аутоматске обраде податка; Учествује у припремању периодичних извештаја; Учествује у спровођењу едукативних програме из области понашања за целокупно становништво и групације у ризику; Учествује у спровођењу активности у ванредним ситуацијама; Израђује  налоге за фактурисање, фактуре пружених услуга Центра; Учествује у раду на нучно-истраживачким пројектима; Ради послове узимања узорака ваздуха, површинских и отпадних вода, вода за пиће, животних намирница и предмета опште употребе и брисева. Врши физичка и физичко хемијска испитивања воде за пиће отпадних и површинских вода на терену. Врши стручни надзор код пријема узорака. Израђује радни налог за санитару микробиологију и санитарну хемију и екотоксикологију, израђује налог за фактурисање пружених услуга. Прати резултате анализа и штампа извештаје о испитивању. Учествује у компјутерској обради података. Учествује у изради извештаја из свог домена. Дужан је да врши фер и непристрасна испитивања, без предрасуда и не може да прихвата поклоне или други вид специјалног третмана због извођења лабораторијских испитивања. У сталном је контакту са корисницима услуга из делокруга рада свог Центра. У циљу извршавања радних задатака управља моторним возилом; О свом раду подноси периодично извештаје; Обавља и друге послове које захтева процес рада у Заводу по налогу руководиоца и њима одговара за свој рад. Дужан је да примењује процедуре и упутства система квалитета.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

– стечени одговарајући ниво стручне спреме, положен стручни испит, лиценца, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

Заинтересовани кандидати преко Одељења за правне и опште послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама:

-фотокопију дипломе о стеченом нивоу стручне спреме;

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту и издатој лиценци;

-изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана;

-доказ о поседовању возачке дозволе Б категорије и захтеваном радном искуству;

-кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Филијале Зајечар.

Оглас доставити Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне и опште послове Завода.

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком „за оглас“, или лично доставити Одељењу  за правне и опште  послове на адреси Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за опште и правне послове Завода.

ЉУБАВ

Dan zaljubljenih

Ако вас питам која је за вас најлепша емоција, шта бисте ми рекли?

Ако бисте ви мени поставили исто питање, мој одговор би био ЉУБАВ. Иза сваке емоције која чини да полетите стоји љубав. Захвални сте јер имате нешто што волите, срећни сте јер је срећан онај кога волите. Све је то у суштини љубав.

Шта је љубав?

Пре него што кажемо шта љубав није, односно шта је илузија о љубави треба рећи шта љубав заиста јесте.

 • Љубав није ни мисао ни осећање, ни стање, ни понашање. Мисли, осећања, понашања и стања су само израз, манифестација љубави.
 • Љубав је присутност, прихватање, јединство са собом, другима и универзумом, потпуна преданост без зависности.
 • Љубав је када дајемо а не тражимо ништа заузврат.
 • Љубав је слободни чин давања у којем уживамо и који нам не представља никакав напор, већ нас напротив испуњава. Право испуњење може доћи само из љубави.

Љубав је смисао живота. Љубав је оно што нас покреће да радимо, стварамо, правимо децу, помажемо другима и себи, учимо, развијамо се и будемо, здрави и срећни.

Dan zaljubljenih

 

Љубав није уско везана за љубав према породици, вољеној особи (партнеру), пријатељима или другим особама. Љубав постоји у свему што нас окружује, љубав према самом себи, према стварању и раду, Богу / универзуму и према животу уопште. Када тако сагледамо љубав онда нам је јасно зашто је љубав смисао живота, постојања, здравља и среће. Људи који су пуни љубави они су здрави, развијају се, доносе добро себи и својој околини.

Dan zaljubljenih

На пример, ако радите са љубављу, рад за вас представља испуњење, свака ваша активност вас испуњава, даје вам смисао, снагу и мотивацију.

Људи не раде само због новца. Новац је потребан за живот у друштвеном систему који су људи смислили и у том смислу је важан али новац није сам себи сврха већ само средство. Људи који воле они раде с љубављу и то их чини срећнима. На пример, постоје људи који имају толико новца да уопште не морају да раде у смислу обезбеђивања егзистенције. Већина њих ради, баве се оним што воле, а они који не раде брзо падају у депресију, бесмисао, ропство. Љубав кроз рад даје смисао постојању.

С друге стране љубав је наш однос према другима, породици, пријатељима, клијентима, Богу/универзуму. Љубав је нераскидиво повезана са слободом. Љубав је слобода, љубав се не може изразити без слободе. Свака зависност блокира љубав. Љубав је бити једно са свим а уједно бити слободан од свега, јер љубав је постојање, кретање, а не учауреност.

Dan zaljubljenih

ЈАВНИ ОГЛАС За пријем у радни однос на одређено време

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Закључка 51 број: 112-10998/2022 од 27. децембра 2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода број 3-308/23 од  08.02.2023. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС За пријем у радни однос на одређено време до 30.04.2023. године расписивањем јавног огласа о пријему 7(седам) извршиоца и то:

 1. Са 2(два) извршиоца за обављање послова радног места: Виши санитарни техничар/ /санитарно-еколошки ижењер, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за контролу и превенцију болести и Центру за хигијену и хуману екологију.
 2. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Санитарни/санитарно-еколошки техничар, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за хигијену и хуману екологију.
 3. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Лабораторијски техничар у дијагностици, за рад у својству приправника, са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за микробиологију и оспособљавања за самосталан рад у својој струци у циљу стицања потребних знања и услова за полагање стручног испита.
 4. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Перач лабораторијског посуђа, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за микробиологију.
 5. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Здравствени сарадник на промоцији здравља, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Центру за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите и информатику са биостатистиком у здравству.
 6. Са 1(једним) извршиоцем за обављање послова радног места: Референт за правне, кадровске и административне послове, за рад са пуним радним временом због повећаног обима посла у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и њима сличне послове.

 

Опис послова оглашених радних места утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар бр. 3-380/18 од 15.03.2018. године.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

– за позицију 1) – стечени одговарајући ниво стручне спреме (минимум 6.1 ниво), положен стручни испит, лиценца, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

– за позицију 2) – стечени одговарајући ниво стручне спреме (ниво 4), положен стручни испит, лиценца, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

– за позицију 3) – стечени одговарајући ниво стручне спреме (ниво 4), знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

– за позицију 4) – стечени одговарајући ниво стручне спреме (минимум ниво 3), спроведена обука за рад на одржавању лабораторијског посуђа и најмање 6 месеци рада на пословима перача лабораторијског посуђа.

– за позицију 5) – стечени одговарајући ниво стручне спреме у звању дипломирани психолог (минимум 7.1 ниво), стручни испит у складу са законом, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање једна година рада на пословима у наведеном звању.

– за позицију 6) – стечени одговарајући ниво стручне спреме правног или економског смера (ниво 4), знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати преко Одељења за правне и опште послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе о стеченом нивоу стручне спреме, фотокопију уверења о положеном стручном испиту и издатој лиценци (за позиције за које се тражи), изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком: „за оглас и позицију – радно место из огласа за које се конкурише“, или лично доставити Одељењу за правне и опште послове на адреси Завода.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који испуњавају услове конкурса и уђу у ужи избор биће позвани на разговор и проверу стеченог знања пред комисијом.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за правне и опште послове.

Оглас објавити на Wеб сајту Завода.

Март – месец борбе против рака у Србији

Rak 2023.

Савремени начин живота је донео многа ризична понашања: пушење дувана, неправилну исхрану, гојазност, физичку неактивност, злоупотребу алкохола, а одговоран је и за повећану изложеност све већем утицају стреса на здравље, као и  штетних утицаја из околине као што су сунчево зрачење, штетне супстанце на радном месту и у окружењу.

Превентивним прегледима се откривају ризици по здравље, промовишу здрави стилови живота и промене понашања, али и откривају обољења и стања у раној фази када их је могуће лечити. На овај начин се штити и унапређује здравље, смањује стопа разболевања и умирања од болести које се могу спречити, али и лечити и излечити ако се открију у раној фази настанка. Ово се између осталог, а и пре свега односи на малигне болести.

Превентивне мере у области примарне здравствене заштите дефинисане су садржајем и обимом здравствене заштите у редовном раду здравствених радника у домовима здравља, кроз промотивне активности и превентивне прегледе.

Важно је да:

 • сваки мушкарац или жена, узраста од 19 до 35 година има право на систематски преглед једном у пет година, уз допуну прегледа по потреби код свог изабраног лекара;
 • сваки мушкарац или жена, старији од 35 година има право на систематски преглед једном у две године, уз допуну прегледа по потреби код свог изабраног лекара;
 • сваки мушкарац и свака жена, који су старији од 50 година треба да ураде тест на скривено крварење у столици код свог изабраног лекара;
 • свака жена старости између 25 и 69 година обавезно треба да посети гинеколога најмање једном годишње;
 • свака жене старија од 30 година треба да уради клинички преглед дојки;
 • свака жена старија од 45 година треба да уради мамографски преглед.

Поред редовних превентивних прегледа, уколико уочите следеће симптоме треба да се одмах  јавите своме изабраном лекару:  – кашаљ који дуго траје,  – задебљање, чворић било где на телу, – промене у пражњењу црева,  – необјашњив губитак у телесној маси,  – неуобичајено крварење,  – промуклост која дуже траје.

У откривању малигних обољења користи се и метода скрининга што подразумева редовну примену прегледа (теста) код здравих особа у циљу откривања болести у раној фази.

Данас је опште прихваћен и препоручен скрининг за рак грлића материце, рак дојке и рак дебелог црева. Раним откривањем наведених малигних тумора повећава се могућност потпуног излечења, квалитата живота, као и продужење живота оболеле особе.    Током целе године, а посебно у месецу марту који је у Календару јавног здравља означен као „Март – месец борбе против рака” желимо да интензивирамо акивности на промоцији, заштити и унапређењу здравља у вези малигних обољења кроз:

– стручне састанке, едукације, округле столове и трибине за стручну и ширу јавност, – информисање путем медија, – превентивне прегледе становништва и – покретање активности шире друштвене заједнице.

У ове активности поред здравствених установа и здравствених радника (мреже института и завода за јавно здравље, домова здравља, болничких установа) биће укључни сарадници из образовних институција, владиних организација, локалне заједнице, удружења грађана и угледни појединци.

Европска недеља превенције рака грлића материце

РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ – РАК КОЈИ МОЖЕМО СПРЕЧИТИ

РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ – РАК КОЈИ МОЖЕМО СПРЕЧИТИ

Европска недеља превенције рака грлића материце обележава се од 23. до 29. јануара 2023. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције.

Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити: „РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ – РАК КОЈИ МОЖЕМО СПРЕЧИТИ”.

То је слоган 17. Европске недеље превенције рака грлића материце који покреће жене да размишљају о свом репродуктивном здрављу и да користе доступне мере примарне и секундарне превенције.

Светска здравствена организација као приоритет препоручује примену интервенција за превенцију и контролу рака грлића материце како би се постигла елиминација ове болести. То подразумева свеобухватни приступ овој болести:

скрининг односно рано откривање и лечење свих форми лезија, вакцинацију против хуманог папилома вируса (ХПВ), као и палијативно збрињавање жена које болују од ове болести у смислу активне и свеобухватне бриге која подразумева контролу симптома, психолошку, социјалну и духовну подршку.

Преглед за рано откривање рака грлића материце врши се једноставним Папаниколау тестом (ПАП тест). ПАП тест је једноставан и неинвазиван тест за жене који утврђује да ли постоје (абнормалне) промене у ћелијама грлића материце. Користи се за скрининг и рано откривање рака премалигних и малигних промена рака грлића материце. Преглед се никада не ради током менструације. Два дана пре прегледа не би требало да имате сексуални однос и да користите вагиналне таблете.

РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ – РАК КОЈИ МОЖЕМО СПРЕЧИТИ

У случају да се на основу Папа теста закључи да постоје промене на ћелијама грлића материце, потребно је урадити тестирање на присуство ХПВ. Уколико је ХПВ тест негативан, мања је вероватноћа да су настале промене у вези са развојем рака грлића материце.

Поред организованог скрининга који подразумева преглед на сваке три године по позиву лекара за жене узраста од 25. до 64. године, свака жена старија од 15 година има право на редован гинеколошки преглед. Најкасније три године од првог сексуалног односа, треба изабрати свог гинеколога у дому здравља и урадити ПАП тест.

Позитивно размишљање

Pozitivno razmišljanje

Позитивно размишљање значи гледање на животне изазове са позитивним ставом. То не мора да значи игнорисање лоших ствари већ покушавање да се види најбоље у другима и посматрање себе у позитивном светлу. Људи који мисле позитивно имају јако велики утицај на своје ментално и физичко здравље. Живе здравије, више вежбају, правилно се хране и избегавају нездрав начин живота.

Постоје начини да научите како да размишљате позитивно и како да идентификујете негативне мисли и замените их позитивним.

Начин посматрања одређеног догађаја чини вас оптимистом или песимистом. Оптимисти , лоше догађаје виде као нешто што се догађа ван њихове контроле самим тим и не криве себе за то. Док песимисти криве себе за такав исход догађаја.

Позитивно размишљање може понекад да представља напор у одређеним ситуацијама. Битно је да се не предајете чим наиђу негативне мисли већ и тада да негујете оптимизам. Када почнете да се бавите негативним размишљањима позовите свог психолога или евентуално блиску особу, јер је у тим ситуацијама неопходно да имате неког на кога можете рачунати да вас позитивно охрабри.

Улагање енергије у ствари које вас чине срећнима и у којима уживате, само су неки од начина да подстакнете позитивно размишљање у вашем животу.

Pozitivno razmišljanje

Важно је напоменути , пре него што ставите своје „ружичасте наочаре“, да је позитивно размишљање заправо веровање у своје способности, позитиван приступ изазовима, покушај да се нађе начин да се избегну или реше лоше ситуације. Лоше ситуације ће се понекад и десити али то не значи да ваш свет пропада. Сагледајте ситуацију реално и тражите најбољи начин да је побољшате и решите.

Ако схватимо да је наша садашњост резултат наших мисли и да ће се будућност одвијати сходно нашим тренутним мислима, отворићемо многа врата према позитивним животним ситуацијама.

Како да празнична трпеза не поремети правилне навике у исхрани

Novogodišnja trpeza

Празнични оброци тј. празнична окупљања су повезана са драгим успоменама, срећним тренуцима нашег детињства, младости и одрастања. Такво носталгично осећање које у нама буде празничне ћаконије чини уживање у храни и пићу још пријатнијим, посебно кад су око нас чланови наших породица и нама драги и блиски људи.

За празнике се припрема укусна храна у обилним количинама и по рецептима наших бака. Призна ћете, ретко ко од нас током припреме хране води рачуна о калоријској вредности и количини исте.

Проводећи дивне тренутке са породицом и пријатељима, најчешће ни не приметимо да смо у наш организам унели непотребну количину хране и пића.

Преједање је социјално прихваћена норма, али веома ризична по наше здравствено стање, посебно ако су питању особе старије животне доби или оне које болују од неких хроничних болести. Присутни смо због разговора, смеха, успомена, загрљаја, пољубаца, а храна је ту да не будемо гладни.

Није лако одупрети се овим искушењима али не смемо заборавити на своје физичко здравље. Покушајмо се  придржавати основних правила која важе у свако доба године и настојати да исхрана буде редовна, умерена и са прописаним размаком између оброка.

Нутрициониста ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар, на основу вишегодишњег искуства у раду са гојазним особама у Саветовалишту за правилну исхрану, преноси поруку да је љубав према храни једна од најискренијих љубави.

Савети:

Једите нормално цео дан. Не праскачите оброке пре самог славља. Прескакање оброка у првој половини дана доводи до повећаног осећаја глади у другој половини дана и значи вишеструко калоричнији оброк што свакако оптерећује највише органе за варење.

Конзумирајте више протеина-меса, јер ће вас брже заситити и самим тим лакше ћете избећи потенцијално лоше намирнице. Бирајте квалитетније намирнице и потрудите се да у припремању истих користите што мање штетних масноћа.

Конзумирајте мање алкохола. Пре свега калоричан је али и значајно помера осећај ситости.

Бирајте једно главно јело. Разгледајте шта се нуди на трпези и паметно одаберите своје главно јело (сарма или печење, не једно и друго).

Једите полако и покушајте да чак и у време богатих празничних трпеза нађете време за физичку активност.

Novogodišnja trpeza

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – Виши санитарни техничар/ /Санитарно-еколошки ижењер

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Закључка 51 број: 112-9746/2022 од 29. новембра 2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода бр. 3-3378/22 од 22.12.2022. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Једног извршиоца за обављање послова радног места: Виши санитарни техничар/ /Санитарно-еколошки ижењер за рад у Центру за контролу и превенцију болести, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар и гласи:

Врши неопходне припреме за послове из домена рада Центра који се обављају у Заводу и на терену; У Заводу и на терену узима узорке заразног и другог материјала за лабораторијске анализе и одговоран је за тачност и благовременост достављања резултата анализа корисницима; Учествује и непосредно спроводи мере превенције и мере сузбијања заразних болести по епидемиолошким индикацијама; Учествује у извођењу имунизације по клиничко-епидемиолошким индикацијама у Заводу и на терену; Учествује у изради Плана и Извештаја о извршеној имунизацији  у здравственим установама, као и дистрибуцији вакцинана здравственим установама на територији оба округа; Учествује у активностима код појаве заразних болести у епидемијској форми; По захтеву корисника услуга, али и по епидемиолошким индикацијама спроводи послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације; Врши дезинфекцију резервоара и система за водоснабдевање водом за пиће; Учествује у активностима контроле ефикасности стерилизације у  установама које обављају здравствену делатност; Учествује у активностима везаним за прикупљање, обраду и евидентирање пријава и одјава ХНО; Учествује у активностима Саветовалишта за добровољно и поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ и друге полно преносиве болести; Води оперативну евиденцију и другу документацију везану за рад у за то прописане протоколе и/или рачунар ради аутоматске обраде податка; Учествује у припремању периодичних извештаја; Учествује у спровођењу едукативних програме из области понашања за целокупно становништво и групације у ризику; Учествује у спровођењу активности у ванредним ситуацијама; Израђује  налоге за фактурисање, фактуре пружених услуга Центра; Учествује у раду на нучно-истраживачким пројектима; Ради послове узимања узорака ваздуха, површинских и отпадних вода, вода за пиће, животних намирница и предмета опште употребе и брисева. Врши физичка и физичко-хемијска испитивања воде за пиће отпадних и површинских вода на терену. Врши стручни надзор код пријема узорака. Израђује радни налог за санитару микробиологију и санитарну хемију и екотоксикологију, израђује налог за фактурисање пружених услуга. Прати резултате анализа и штампа извештаје о испитивању. Учествује у компјутерској обради података. Учествује у изради извештаја из свог домена. Дужан је да врши фер и непристрасна испитивања, без предрасуда и не може да прихвата поклоне или други вид специјалног третмана због извођења лабораторијских испитивања. У сталном је контакту са корисницима услуга из делокруга рада Центра. У циљу извршавања радних задатака управља моторним возилом; О свом раду подноси периодично извештаје; Обавља и друге послове које захтева процес рада у Заводу по налогу руководиоца и њима одговара за свој рад. Дужан је да примењује процедуре и упутства система квалитета.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: стечени одговарајући ниво стручне спреме (минимум 6.1), положен стручни испит, лиценца, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, најмање 6 месеци рада у наведеном звању.

Заинтересовани кандидати преко Одељења за правне и опште послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе о стеченом нивоу стручне спреме, фотокопију уверења о положеном стручном испиту и издатој лиценци, изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком „за оглас“, или лично доставити Одељењу за правне и опште послове на адреси Завода.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор и проверу знања.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за правне и опште послове.

Оглас објавити на Wеб сајту Завода.

Новогодишњи и божићни празници

Nova godina 2023

Увелико је почело празнично расположење. Градови су већ окићени, људи масовно купују, полако престају да раде и у народу почиње период популарно звани „то ћемо после празника“. У овом периоду, људи су се уморили од свакодневних активности и желе да одморе пре новог почетка. Овај период социолошки и културолошки свакако обележава славље, храна, дружење и други догађаји који усмеравају човека на породицу. Историјски гледано, зиму је некада било теже презимети него данас, па није чудо што су ови празници настали како би приближили људе у периоду када је најтеже. Ствари се знатно мењају развојем технологије. Више није тешко, бар у већини развијеног дела планете, преживети хладноћу и обезбедити храну. Али, психолошки аспект новог почетка и даље је присутан, на мало измењен начин.

Празнике, а посебно новогодишње, очекујемо као време за одмор, провод или остваривање дуго одлаганих сусрета. Требало би да то буде време опуштања и прикупљања снаге за енергицан почетак новог годишњег периода. За неке су празници време уживања, а за друге период разочарања, туге и изневерених очекивања. Како показују бројне психолошке студије, све су чешће и за све више људи извор стреса и окидач депресивних осећања, а све мање дани испуњени задовољством, радошћу и опуштањем.

Празник у којем је породица на првом месту, многе суочава са истином да су се топлина дома и породична блискост негде изгубили. Није на одмет подсетити да већина породица дневно проводи на окупу само по неколико сати, због посла, школе или рекреативних активности које сваки члан планира за себе. У време празника, упућеност чланова једних на друге по цео дан може деловати веома иритирајуће. Упркос томе, одвијају се празнични ритуали и припрема се празнична трпеза. Отуђеност а можда и сукоби који су се читаве године гурали под тепих, прекривају се прекомерним конзумирањем алкохола и калоричне хране. То не оптерећује само стомак, већ и психу.

Шта можете урадити како бисте умањили празнични стрес?

 • сведите своја очекивања од празника на реалну меру. Не трудите се да промените оно на шта не можете да утичете
 • ако сте домаћин или одете у туђи дом као гост, избегавајте приче о текућим проблемима. Унесите хумор у разговор, чак и непријатне ситуације и догађаји могу се сагледати и описати са дозом шале
 • не јадикујте над ,,старим, добрим данима”, фокусирајте се на оно што је данас и са оптимизмом гледајте у будућност
 • отпутујте негде за време празника, чак и ако вам се то у први мах не чини тако да ће вам то значајно помоћи да превазиђете нерасположење
 • поклоните сами себи нешто – заиста сте заслужили
 • избегавајте алкохол. Уколико вам се чини да вас чашица пића опушта, сетите се да следећа може провоцирати лавину лоших осећања
 • активирајте своје тело – пасивно седење у кући само појачава апатију. И најмања физичка активност – лагана шетња на пример, стимулисаће производњу хормона који утичу на добро расположење.

У време зимских празника неки могу одвојити за себе и више недеља предаха, али већини људи следује само неколико испланираних слободних дана у које треба сместити све: време за завршавање недовршених послова, сусрете са пријатељима, активни и пасивни одмор, породичне светковине, скраћене варијанте путовања…

Превелика очекивања од периода који нису као сваки обичан дан, потреба да се доживи и организује ”савршен” или бар што бољи празнични провод, да све буде на свом месту и да треба да буде период посебног уживања, представљају једну од замки која нам може покварити уживање. То подједнако важи и за оне који их проводе у кругу породице и пријатеља као и за оне који празничне дане проводе сами. Превладавање стреса помаже да се осећамо и изгледамо боље, спавамо квалитетније и више уживамо у сваком тренутку.

Нека следећа година не буде ваша нова, већ боља година. Желимо вам да радом на себи сами остварите успех, срећу, љубав, здравље и све оно што сматрате важним.

Nova godina 2023

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Закључка 51 број: 112-9746/2022 од 29. новембра 2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода бр. 3-3341/22 од 16.12.2022. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Једног извршиоца за обављање послова радног места: Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар и гласи: Прикупљање, анализирање и обрада података за израду планова кадрова, прикупљање захтева за потребним кадровима у организационим јединицама у погледу занимања и степена стручне спреме према постојећем и перспективном развоју установе; праћење постојећег стања кадрова и усклађености кадровске структуре са захтевима рада; анализирање извора потребних кадрова. Спровођење поступка за заснивање радног односа и распоређивање радника. Припрема Уговора о раду и израда решења из радног односа. Обрађивање захтева за заштиту права  из области радних односа. Припремање документације за покретање поступка за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника. Обавља послове у процесу склапања уговора са трећим лицима. Заступање Завода. Обавља и друге послове које захтева процес рада у Заводу по налогу руководиоца и њима одговара за свој рад. Дужан је да примењује процедуре и упутства система квалитета.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: стечени одговарајући ниво стручне спреме – завршен Правни факултет (ниво 7.1А), знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

Заинтересовани кандидати преко Одељења за правне и опште послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе о стеченом нивоу стручне спреме, изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком „за оглас“, или лично доставити Одељењу за правне и опште послове на адреси Завода.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор и проверу знања.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за правне и опште послове.

Оглас објавити на Wеб сајту Завода.