Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Чувајмо воду - вода је живот 2016.

Категорија: година 2013

san1601Савез удружења Здравствених радника Србије и Друство санитарних инжењера и техничара Србије, под покровитељством Министарства здравља Репубике Србије, са ЗЈЗ "Тимок" Зајечар, као домаћином, и Одељењем за санитарну инспекцију Зајечарског управног округа, организовало је и ове године редовни стручни састанак, Домаћи курс I категорије, Друштва санитарних инжењера и техничара Србије, под називом "Чувајмо воду - вода је живот", у хотелу "Србија Тис" у Зајечару од 16.09.-17.09.2016. године.
Током састанка 16.09.2016. - било је речи о проблемима у водоснадбевању и законској регулативи око водоснадбевања у Србији, међунардни правни акти о заштити вода, легислатива Републике Србије о водама коју је изнео прим.др. Зоран Панајотовић, Министарсво здравља,вода у природи, тема коју је обрадила Мирјана Вељковић, дипл.инж.тех.Министарство здравља.
Рад под називом"Жеђ прети планети" изнела је Гордана Башић, дипл.санит.еко.инж.спец., а рад "Квалитет воде у односу на присуство цијано бактерија", мр. Миљана Вучковић дипл.биолог,ЗЈЗ Тимок Зајечар. Др. Дијана Миљковић, спе.хигијене ЗЈЗ Тимок Зајечар изложила је рад на тему "Јавно-здравствени значај водоснадбевања у редовним и ванредним приликама".

Опширније: Чувајмо воду - вода је живот 2016.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог

Категорија: година 2013

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија и Одлуке директора Завода бр. 2697/16 од 29.07.2016. године, Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, расписује

О Г Л А С
за пријем у радни однос на одређено време
ради замене привремено одсутног запосленог

Два извршиоца на радном месту Техничара у одељењу у Центру за контролу и превенцију болести, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
• завршена средња или виша медицинска школа - звање санитарни техничар, са или без радног искуства у струци;
• положен стручни испит;
• лиценца за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара.

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
• Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом;
• Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
• Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
• Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа.

Оглас

___________________________________________________________________________________

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр. 13, 19000 Зајечар, са назнаком „оглас за санитарног техничара“, или лично доставити Одељењу за опште и правне послове на адреси Завода.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности без ограничења за рад на пословима за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода.