Free Joomla Templates by FatCow Coupon

ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ СЕОСКИХ ВОДОВОДА БОРСКОГ И ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА У 2014. години

Категорија: година 2013

На основу резултата испитивања хигијенске исправности воде за пиће из сеоских водовода за период јануар-децембар 2014. године, може се константовати следеће:
Да је од укупно 838 узетих узорака из сеоских водовода, бактериолошки био неисправан 201 узорак или 23, 98 %. Разлози неисправности били су: повећан број колифирмних бактерија фекалног порекла, укупних колиформних бактерија, стрептокока фекалног порекла, аеробих мезофилних бактерија, присуство Pseudomonas aeruginosa и Proteus-врста, као и сулфиторедукујућих клостридија. Физичко-хемијски било је неисправно 130 узорака или 15,51%, а разлози неисправости били су: повећана мутноћа, приметна боја, повећане вредности амонијака, нитрита, нитрата и електорпроводљивости и повећан утрошак КМnO4.
Нађено стање односи се и на све узорке воде из школских објеката који се снабдевају из сеоских водовода.

Стручна оцена сеоских водовода на оба округа је да је овај вид водоснабдевања несигуран, а за поједина насеља поприма карактеристике ризичног, односно критичног водоснабдевања, како по основу количине воде, тако и по основу њеног квалитета и то из следећих разлога:

- највећи број сеоских објеката нестручно је грађен, без санитарних зона заштите, без техничког пријема, потребних сагласности и употребних дозвола;
- одржавању ових објеката не посвећује се довољна пажња, чак никаква;
- обавезно хлорисање воде у највећем броју сеоских водовода се не врши;
- двојни прикључци појединих домаћинстава (на сеоски и приватни водообјекат без физичког раздвајања), као и разна “дивља” прикључивања повећавају ризик од загађивања воде, што говори у прилог ранијој констатацији о неопходности дезинфекције воде.
Посебан проблем представљају дуги сушни периоди, када многа изворишта
пресушују, што још више отежава укупну ситуацију водоснабдевања, нарочито у летњем периоду када је и ризик од избијања хидричних епидемија највећи.

Предлог мера за решавање овог проблема јесте боља комуникација локалних самоуправа са својим месним заједницама и већа пажња по питању контроле воде за пиће и поштовање датих мера од стране стручних служби Завода, како би се бар мало решио овај вид водоснабдевања.