Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Утицај квалитета ваздуха на здравље људи

vazduh1901Ваздух је смеша разних гасова у којој се налазе мање или веће количине чврстих честица прашине, микроорганизама и водене паре. Човек свакодневно удише 20 m3 ваздуха, не може да живи без ваздуха дуже од 5 минута и потребно му је 7 пута више ваздуха него воде, а 10 пута више него хране. У нормалним условима (релативно чист) ваздух садржи: 70,09% азота (N), 20,7% кисеоника (02), 0.03% угљен-диоксида (CO2), 0,94% друге гасове (хелијум,аргон,криптон,ксенон и водена пара).
Загађени ваздух је онај ваздух који је контаминиран материјама штетним по здравље, или штетним на други начин..
Аерозагађење је најстарији облик загађивања животне средине и представља заједнички индикатор за процену стања животне средине за богате и сиромашне.
Извори аерозагађења могу бити:
Природни извори који потичу из природе: ерупције вулкана, шумски пожари, олује, земљотреси, меинералне термалне воде, цветање вегетације, микроорганизми и др.


vazduh1902Вештачки извори или антропогени извору, које ствара човек: индустријски, саобраћајни и индивидуална ложишта.
Загађујуће материје могу бити типичне и специфичне:
Типичне загађујуће материје су: сумпор диоксид (сагоревањем угља,нафте,сулфидних руда,бактерија), чађ (сагоревањем угља и нафте), таложне материје-аероседименти (чврсте честице које се налазе у ваздуху урбаних средина
Специфичне загађујуће материје могу бити: азотни оксиди, угљеникови оксиди, озон, тешки метали (олово, кадмијум, арсен), флуориди, полихлоровани бифенили, водоник сулфид, формалдехид, сумпор водоник итд
Узроци појаве специфичних загађујућих материја су: застарели технолошки процеси,дотрајала опрема, недостатак филтера, недостатак финансија, неповољна локација индустријских објеката, све више саобраћајних средстава, хаварије, грешке у раду итд.
Ефекат аерозагађења на људско здравље:
- Систем органа за дисање (акутна иритација и инфламација, хронична инфламација ,канцерогенеза, изазивање имуног одговора-нарочито осетљива деца и старији)
- Кардиоваскуларни систем (хипертензија и аритмија,крвни судови-дувански дим, дејство на крвне елементе, концентрација фибриногена у крви)
- Имуни систем (специјалне ћелије имуног система се боре против токсичних материја а ефекти су хиперсензитивације-алергије и аутоимуне болести или имуносупресија-смањен имуни одговор)
- Нервни систем (здравствени проблеми се крећу од психолошких до токсичких оштећења нервног система и мозга, посебно у току развоја плода-манган, олово, жива)
- Скелетни систем (осификација и остеопороза-олово, кадмијум, дувански дим)
- Репродуктивни систем (стерилност мушкараца и жена-ксеноестрогени, органохлорни пестициди, полихлоровани бифенили, тешки метали), а може имати и
- Тератогени ефекти (могу довести до смрти плода ,рађања деце са дефектима који нису производ наслеђа) и
- Мутагени ефекти.

Резултати испитивања аерозагађења у Зајечару у 2018.години:
На основу испитиваних параметара за оцењивање квалитета ваздуха, на мерном месту "Електротимок" у Зајечару, може се закључити да је концентрација чађи повремено у току зимског периода била изнад максимално дозвољене вредности (укупно 26 дана) прописане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.11/10, 75/10 и 63/13).
Повећање концентрације чађи заблежено је у зимским месецима, а разлог томе је велики број индивидуалних ложишта у Зајечару. Концентрација сумпор-диоксида и азот-диоксида нису прелазиле прописане граничне и толерантне вредности ни у једном испитиваном узорку.
Мере заштите од аерозагађења: могу бити опште и посебне мере заштите, и то:
- Поштовање Закона о заштити ваздуха од загађивања и Правилника о максимално дозвољеним концентрацијама(МДК) штетних материја у ваздуху.
- Правилно зонирање насеља (измештање индустријских зона,растерећење централних делова насеља од саобраћаја,правилно планирање зеленила у насељу,зоне санитарне заштите итд.)
- Уградња уређаја за пречишћавање ваздуха и редовна контрола њиховог финкционисања (унутрашња и спољна контрола),
- Повезивање домаћинстава на даљински систем грејања свакако би довело до смањења концентрације чађи у ваздуху
- Редовно праћење (мониторинг) стања животне средине (аерозагађења) и правовремено извештавање.
- Успостављање рада квалитетних стручних служби на свим нивоима и редовна контрола рада.

Задаци здравствених служби су:
- Редовно обавезно пријављивање болести,
- Испитивање деловања утицаја животне средине (аерозагађења) на здравље људи,
- Епидемиолошка истраживања, и
- Здравствено васпитни рад на свим нивоима (нарочито у средствима масовне комуникације).

Борба за чистији ваздух непрекидно траје у свим крајевима света.