Free Joomla Templates by FatCow Coupon

UPUSTVO u vezi korišćenja vode za piće i vode za dezinfekciju javnih površina i objekata iz cisterne

Категорија: Covid19

Obzirom da je proglašeno vanredno stanje u zemlji u vezi sa aktuelnom situacijom izazvanom sa COVID-19 a shodno Zakonu o vodama (SL.GL. RS,br.30/2010 i 93/2012 i 101/2016) i Pravilniku p higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ, br, 42/98 i 44/99 i Sl. Glasnik RS, br. 28/19) i u slučajevima kada se koristi voda iz cisterne za ove namene, neophodno je sledeće:

  • Cisterna koja služi samo za vodosnabdevanje puni se vodom sa hidranta javne vodovodne mreže, koji poseduje Izveštaj sa rezultatima bakteriološke, fizičke i hemijske analize i mišljenjem specijalista higijene da voda odgovara Pravilniku i da može da se koristi za piće,
  • U cisterni se proverava koncentrcija rezidualnog hlora, koji treba da iznosi do 1mg/l vode i izdaje se potvrda od strane stručne službe Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar a prema preporuci za vanredna stanja do 5mg/l vode.
  • Vozač cisterne ili odgovorno lice na cisterni na svaka dva sata proverava rezidualni hlor i upisuje u evidenciju,
  • Prilikom pražnjenja cisterne postupak se ponavlja,
  • Ako pražnjenje cisterne je sporije, neophodna je ponovna provera koncentracije rezidualnog hlora i ako je potrebno izvršiti dodatno hlorisanje vode u cisterni.
  • Postupak se ponavlja prilikom svakog novog punjenja cisterne vodom.

______________________________________________________________________________________________